Mobiloperatör från Linköping

Allmänna villkor

1. Allmänna villkor


Dessa allmänna villkor reglerar villkoren för fysisk eller juridisk persons (Kund) abonnemang på sådana teletjänster som Kund från tidtill annan beställer och som tillhandahålls av Hektor AB .org nr 559214–8232). Kund har möjlighet att nyttja abonnemanget i denomfattning som följer av Hektors vid var tid gällande samarbetsavtal med mobilnätoperatör, fastnätsoperatör, bredbands-operatör, IP-telefonioperatör eller liknande (nedan kallat telekom-nät) i Sverige och utomlands. Abonnemanget omfattar de tjänster som Kundbeställer vid ingående av abonnemangsavtal eller vid efterbeställning.


2. SIM-kort


Personliga koder till SIM-kort ansvarar Kund för att de inte kommer besittning av obehörig. Om Kund förlorar kort eller på annat sättskadar kort så att det blir obrukbart ska Hektor meddelas utan dröjsmål. Hektor ansvarar för att kort blir spärrade och skickar ut nyakort och koder till Kunds adress angiven i abonnemangsavtalet, eller sådan annan adress Kund skriftligen underrättat Hektor om. Kund debiteras för nytt kort enligt aktuell prislista. Kort kan bli obrukbara eller vara obrukbara av tekniska skäl, även om Kunduppfyller sina åtaganden. Hektor ska omgående och utan dröjsmål meddelas om detta och skicka ut nya kort utan kostnad till Kund. Kund är ansvarig för att upptäcka fel i SIM-kort inom skälig tid från det att korten borde eller kan antas att de borde ha kommit Kundtillhanda. Kund äger inte rätt till någon ersättning för
att kort varit obrukbart.


3. Abonnemangsavtalet


Kunds rätt att nyttja abonnemanget regleras av dessa allmänna villkor, som utgör del av abonnemangsavtalet. Kund skall bekräftaabonnemangsavtalet genom att underteckna och återsända avtalet, eller muntligen acceptera avtalet genom en ljudinspelning, som tillhandahålls av Hektor genom återförsäljare, partners eller av Hektor direkt. Kund är betalningsansvarig för samtliga avgifter enligtabonnemangsavtalet och dessa allmänna villkor. Om abonnemang tecknas för juridisk person av någon som inte är behörig härtill hardenna personligt betalningsansvar. Abonnemangsavtal anses ingånget när Hektor godkänt Kunds beställning, som skall ha upprättatspå formulär eller ljudinspelning tillhandahållet av Hektor. Rätten att använda abonnemanget regleras av det undertecknadeabonnemangsavtalet inklusive dessa allmänna villkor samt vid var tid gällande prislista. I de fall kreditbedömning av Kund genomförs,vilket
bl.a. innebär att kreditupplysning kan komma att inhämtas, kan Kund komma att ombes att inom viss tid ställa säkerhet förfullbordandet av sina åtaganden enligt abonnemangsavtalet. Kund är skyldig att underrätta Hektor om varje förändring av angivenadress. Kund anses ha mottagit fakturor och meddelanden rörande abonnemanget sju (7) dagar efter avsändande per post skett tillden adress Kund har uppgett. Kund svarar för att alla användare av abonnemanget känner till dessa allmänna villkor. Hektor ansvararinte för de begränsningar av tillgänglighet som förekommer i respektive telekom-nät. Kund är införstådd med att tillgängligheten kanvariera och att vissa tjänster och viss utrustning inte kan användas överallt. Hektors åtagande gällande tillgänglighet för täckningsnätgäller den adress som Kund angivit i abonnemangsavtalet. Inomhustäckning garanteras inte, med anledning av att byggnadsstruktur, material och diverse avsevärt kan försämra mottagning. Täckningskartor för telekom-nät återfinns på www.hektormobil.se. Täckningskartan är en fingervisning om förväntad täckning på plats.


4. Ändring av tjänst


Under bindningstid kan byte till abonnemangsform med högre månadsavgift ske, dock ej lägre månadsavgift. Såvida inte särskildöverenskommelse träffas med Hektor.


5. Användning av utrustning


Kund svarar för att utrustning, som ansluts till telekom-nätet uppfyller de krav som gällande lagstiftning från tid till annan föreskrivervid misstanke om att utrustning orsakar störningar i telekom-nätet, skall Kund hålla utrustningen tillgänglig för undersökning. Kund ärskyldig att på uppmaning därom omedelbart stänga av utrustning som stör teletrafik. Anslutningen till telekomnätet får inte utnyttjaspå ett sätt som medför att Hektor eller annan förorsakas avsevärda olägenheter. Kund får ej använda utrustning eller abonnemangsom gränssnitt för samtrafik, ej heller vidareförsälja trafik, eller s.k. SIMboxar eller SIM-Gateways. Abonnemang får endast användas ityp-godkända terminaler. Hektor ansvarar ej för skada som orsakats av terminaler p.g.a. användandet av Hektors abonnemang.Hektor äger rätt att spärra abonnemang om misstanke finns för olägenheter eller att abonnemang används av obehörig. Kund har ejrätt till ersättning för tid då abonnemang varit spärrat. På begäran från myndighet har Hektor rätt att stänga av abonnemang. Hektoransvarar ej för eventuella fel eller brister på utrustning/hårdvara/terminal. Hektor överlåter till Kund Hektors rättigheter gentemotrespektive tillverkare av utrustning/hårdvara/terminal vad gäller eventuella fel eller brister på dessa. För information röranderespektive utrustnings/hårdvaras/ terminals garantivillkor hänvisar Hektor till respektive tillverkare. Kund är själv ansvarig för attdenne har för abonnemanget nödvändiga anslutningar och annan för abonnemanget nödvändig utrustning. Kund ansvarar för Kundseller tredje mans fastighetsnät. I de fall fastighetsnät inte finns ansvarar Kund för installation av sådant. Kund ansvarar även för driftoch kostnader av fastighetsnätet


6.Kunduppgifter


Hektor avser att behandla uppgifter såsom namn, adress, telefonnummer m.m. beträffande Kund för - nummerupplysningsändamål,innebärande bl.a. att uppgifterna kan lämnas ut till företag som bedriver nummerupplysning. - registervård, innebärande bl.a. att uppgifter kan inhämtas genom samkörning med andra register. - om nödvändigt lämna ut uppgifter till Hektors samarbetspartners. -marknadsföring, innebärande bl.a. att information och erbjudanden om varor och tjänster automatiskt skickas till Kund. För dettaändamål kan uppgifter om Kund också komma att lämnas till andra företag som bedöms kunna erbjuda varor och tjänster av intresse för Kund. Kund kan närsom helst under överenskommen avtalsperiod återkalla sitt samtycke om utlämnande av uppgifter genom att kontakta Hektors kundtjänst.

 

7. Överlåtelse


Abonnent får inte överlåta abonnemangsavtalet utan att först ha inhämtat Hektors skriftliga godkännande därtill. Överlåtelsen skallske skriftligen och undertecknas av den som innehar abonnemanget och den som skall överta det och överlåtelsen genomförs närHektor fått del av denna skriftliga bekräftelse. Ny abonnemangstagare ansvarar fullt ut för samtliga betalningsförpliktelser avseende abonnemanget, oavsett när i tiden dessa uppstod. Innan Hektor godkänner avtalet utförs en kreditupplysning på tillträdande Abonnent. Hektor har i separat handling pantsatt abonnemangsavtalet jämte fordran enligt detta abonnemangsavtal till NordfinCapital III AB, org.nr 559253-7263. Hektor äger vidare rätt att överlåta abonnemangsavtalet jämte fordran enligt detta abonnemangsavtal till Nordfin Capital III AB


8. Kunds åtagande


Kund tilldelas ett SIM-kort och därtill hörande koder, som efter aktivering ger Kund tillgång till de tjänster som från tid till annanomfattas av Hektor. Det åligger Kund att vara aktsam om SIM-kortet så att det ej skadas och hantera SIM-kortet och koder på ettsådant sätt att det inte kan användas av någon obehörig. Detta innebär t.ex. att koderna inte får förvaras tillsammans med SIM-korteteller på annat sätt som gör det möjligt för obehörig att få kännedom om koderna. Kund är ensamt ansvarig för nyttjandet av abonnemanget om Kund valt att frånkoppla användningen av koder. Kund är ansvarig för Hektors kostnader som uppkommer pågrund av vårdslös hantering av SIM-kortet. Kund skall genast anmäla förlust av SIM-kortet till Hektors kundtjänst. Efter sådan anmälanskett ansvarar Kund inte för betalning av avgifter församtalskostnader hänförligt till abonnemanget. Kunds betalningsansvar avseende fasta avgifter för abonnemanget kvarstår dock oförändrat. Hektor ersätter förlustanmält SIM-kort mot vid var tid gällande avgift för att täcka Hektors självkostnad.


9. Betalning


Kund skall betala ersättning för nyttjande av abonnemanget enligt faktura. Sista betalningsdag anges i fakturan. Betalning skall göras i svensk valuta till i fakturan angivet bank- eller postgirokonto. Betalningen anses fullgjord när pengarna kommit in på kontot. Skerbetalningen på annat sätt än med bifogat inbetalningskort, skall fakturanumret anges. Sker inte detta anses betalningen fullgjord när Hektor haft skälig tid att avräkna betalningen mot fakturan. Vid dröjsmål med betalning utgår påminnelseavgift och ersättning förinkassokostnad samt dröjsmålsränta enligt lag. Hektor har även vid sådant dröjsmål rätt att säga upp abonnemang med omedelbarverkan samt slutfakturera Kund. Invändning mot faktura skall framställas inom skälig tid, dock senast tio (10) dagar efter fakturadatum.Har Kund inom skälig tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall Hektor medge anstånd med betalningav det tvistiga beloppet till dess tvisten är slutligt avgjord. Otvistigt belopp skall dock betalas senast på angiven förfallodag.Dröjsmålsränta utgår på den del av det tvistiga beloppet som Kund slutligen skall betala. Hektor äger rätt att debitera för trafik ochandra kostnader upp till den tid som anges i lag efter att felet upptäckts eller borde ha upptäckts. Dröjer Kund med betalning, harHektor rätt att stänga av Kund från nyttjande av abonnemang till dess att full betalning erlagts. Vid upprepade dröjsmål har Hektorrätt att omedelbart stänga av Kund från nyttjande av abonnemanget till dess att full betalning erlagts. Hektor äger dessutom rättenatt fakturera samtliga upplupna avgifter och andra debiteringar för alla abonnemang och eller åtaganden som Kund har registreradehos Hektor, i de fall Hektor har aviserat om detta och dröjsmål med betalningen är väsentligt. Kund äger ej rätt till reducering avavgifter p.g.a. avstängt abonnemang. Abonnemangsavgifter faktureras i förskott och samtalsavgifter i efterskott. Kund är alltidbetalningsansvarig från den dagen abonnemanget registreras, oavsett vilken dag telefonnummer porteras in. Samtliga nämndaavgifter, både i avtal och villkor, är angivna exklusive mervärdesskatt. Eventuell återbetalning av avgift eller annan utbetalning till Kundsker i fösta hand genom avräkning mot kommande faktura och i andra hand genom utbetalning till Kund.


10. Avdrag & Skadestånd


Kund skall framställa krav på ersättning för skada, som uppkommit till följd innehavet av abonnemanget till Hektors kundtjänst. Kravpå skadestånd skall framställas inom skälig tid, dock senast tio (10) dagar från det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts.Framställs inte krav inom skälig tid förlorar Kund rätten att göra kravet gällande. Kund har rätt till skälig ersättning för direkt skadasom uppkommer vid normalt nyttjande och som Hektor, eller någon för vilken Hektor svarar orsakat genom vårdslöshet. Har Kundeller annan användare av abonnemanget använt utrustning i strid med punkt 2, är Kundansvarig för skada som därigenomuppkommer. Kund är skyldig att hålla Hektor skadelös för all skada som Hektor åsamkas med anledning av Kunds, eller annanabonnemangsanvändares, nyttjande av abonnemanget strid med dessa allmänna villkor. Ersättning utgår inte vid något fall förindirekt skada tex. utebliven vinst, minskning eller bortfall av produktion, avbrott i larmförbindelse m. m.


11. Kunds betalningsansvar


För anslutningen till Hektor och användningen av telekom-nätet och beställda teletjänster, är Kund skyldig att betala ersättning enligtvid var tid gällande prislista. Kund informeras om ändrade priser senast trettio (30) dagar före ikraftträdandet av ändringen. Vidändring av rörliga priser äger Kund ej rätt till uppsägning av avtal i förtid, oavsett om det är till Kunds för- eller nackdel. Meddelandeom att Kund inte vill ändra i sina fasta abonnemangspriser ska ha kommit Hektor till handa inom trettio (30) dagar från det att Hektoraviserade prisförändringen. Meddelandet ska skickas skriftligen med brev till Hektors postadress. Nyttjas Abonnemang övereventuellt fastställt kreditbelopp är Kund skyldig att vid anfordran genast betala det överskjutande beloppet. Kreditbeloppet kanefter omprövning ändras. Kund äger ej rätt till återbetalning av fasta abonnemangsavgifter. Hektor har rätt att debitera enfaktureringsavgift för alla fakturor, vid var tid gällande prislista


12. Slutfaktura från tidigare operatör


Kund står för slutfaktura hos tidigare operatör. Såvida inte särskild överenskommelse träffas med Hektor.


13. Avstängning & Hävning


Abonnemang kan komma att stängas för såväl utgående som inkommande trafik alternativt hävas om Kund: 1) Inte återsänderundertecknat abonnemangsavtal inom Sju (7) dagar efter det att anslutits till telekom-nätet. 2) Underlåter att inom angiven tid vidtaannan rimlig åtgärd som krävs anslutning av till telekom-nätet. 3) Inte vidtar åtgärder för att avhjälpa störning eller Olägenhet ienlighet med punkt 2. 4) Efter Inkasso därom inte erlägger betalning enligt faktura. 5) Ställer in betalningarna, inlederackordsförhandlingar, träder i likvidation försätts i konkurs eller visar andra klara tecken på obestånd. 6) Begår avtalsbrott, eller om det finns befogad anledning att misstänka att Kund kommer att begå sådant avtalsbrott. 7) Nyttjar det utöver fastställt kreditbelopp. 8) Inte anmäler förlust av SIM-kort enligt punkt 5. 9) Lämnar oriktiga personuppgifter. 10) Om tvist föreligger mellan Kund ochleverantör. 11) Använder abonnemang i den grad där bedrägerier att misstänka bedöms använda abonnemang utan att insekostnaderna för uppkommande trafik. 12) Nyttjar abonnemang i verksamhet som på något sätt är olagligt, oseriöst eller olämpligt. 13) Inte använt abonnemang aktivt under en sammanhängande om minst (3) månader. Om förutsättning för avstängning inte längreföreligger skall anslutningen på Kunds begäran öppnas mot särskild avgift.


14. Avtalsperiod & Uppsägning


Kund äger rätt att när som helst säga upp abonnemanget med iakttagande av nittio (90) dagars uppsägningstid såvida inte annatavtalats. Abonnemanget upphör att gälla snarast efter uppsägningen eller vid den senare tidpunkt Kund anger, bryts avtalet i förtidblir Kund debiterad för resterande bindningstid, även kallat slutfaktura. Hektor tar ej hänsyn till eventuellt skifte avabonnemangsform enligt punkt 4 vid avslut av abonnemang i förtid. I sådant fall debiteras Kund angiven fast månadsavgift iabonnemangsavtalet för resterande bindningstid, ej aktuell fast avgift vid uppsägningen. Stängs abonnemanget enligt punkt 13 ägerHektor rätt att säga upp abonnemanget till omedelbart upphörande. Om
abonnemanget skall gälla för viss minimitid, kan Kund tidigast säga upp abonnemanget tidigast nittio (90) dagar innan utgången avden särskilda avtalsperioden. Om Hektor säger upp gå grund av Kunds brott mot villkoren under den särskilda bindningstidendebiteras resterande månadsavgifter för uppsägning. Uppsägning skall ske skriftligen. Hektor äger rätt att avveckla tjänst itelekomnätet, och skall i sådana fall skriftligen med trettio (30) dagars varsel meddela abonnemangsavtal upphör att gälla. Kund ägerej rätt att säga upp avtal på grund av bristande tillgänglighet i form av täckning/mottagning förrän Hektor gjort en utredningtillsammans med tekniker. Tekniker kan komma att behöva testa mottagning på den adress Kund angivit i abonnemangsavtalet. OmKund inte ger Hektor möjlighet att utreda tillgängligheten på adressen anses täckningen vara fullgod. Om utredning påvisar bristfälligeller obefintlig mottagning har Kund rätt att säga upp avtalet utan hänsyn till kvarvarande fasta månadsavgifter. Kund är vid sådantfall betalningsskyldig fram till att Abonnemanget porterats till annan operatör eller avslutats. I de fall Hektors tjänst, oaktad anledning härtill, avvecklas eller upphör ej eventuella sidoavtal, t.ex. hårdvaruavtal, slutfakturafinansiering och liknande, utan löper på enligtavtal.


15. Force Majeure


Part är befriad från skadestånd och andra påföljder, om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter parts kontroll, vilka part inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder part inte heller skäligen kunde ha undvikit och eller övervunnit, och som Inte orsakats genom parts vårdslöshet. Såsom befriande oanständighet anses bl.a. upplopp, strejk, sabotage, skadegörelse, eldsvåda, blixtnedslag, naturkatastrof, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, avbrott i elförsörjning, fel i annan operatörs nät eller annan liknande händelse för vilken part inte svarar.


16. Ångerrätt enskild näringsidkare och konsument


Som enskild näringsidkare och konsument har Kunden rätt att ångra sin beställning inom 14 dagar. Ångerfristen påbörjas vid beställningsdatum. Detta skall skickas skriftligt till Hektor AB, Gamla Tanneforsvägen 90, 58254 Linköping. Hektor rekommenderar att nyttjande om ångerrätt meddelas skriftligen via mail eller brev med sparad kopia. Kunden ansvarar enligt lag för att själv kunna styrka sin bekräftelse om ånger vid eventuell tvist. Övriga företagsformer: Vid övriga företagsformer, såsom Aktiebolag, Kommanditbolag, Handelsbolag eller annan övrig företagsform förutom enskild näringsidkare, är ångerrätten ej tillämplig. Detta innebär att eventuell önskan om ånger inte är möjlig efter ingånget avtal.


17. Tvist


Tvist i anledning av detta avtal skall slutgiltigt avgöras av allmän domstol. Svensk lag är tillämplig.