Mobiloperatör från Linköping

Integritetspolicy

FÖRETAGSKUNDER

Denna integritetspolicy gäller när Hektor AB (Hektor mobil) tillhandahåller produkter och tjänster till företagskunder (Kunden) och för de uppgifter som Hektor mobil är personuppgiftsansvarig för. Hektor mobils behandling av personuppgifter på uppdrag av Kunden omfattas inte av denna integritetspolicy. Policyn beskriver vår behandling av data och de rättigheter som den registrerade, det vill säga en anställd eller uppdragstagare hos kunden (”Användare”), kan utöva för data som rör Användaren. Data som omfattas av integritetspolicyn är en del av den information som vi behandlar för att tillhandahålla produkter och tjänster till kunder. Data och hur vi hanterar den Vilken typ av data samlar Hektor mobil in Vi behandlar två typer av data – användardata och trafikdata. Användardata är uppgifter om en Användare, t.ex. telefonnummer, e-post, användar-id, lösenord och annan information som vi behandlar för tillhandahållande av produkter och tjänster till kunden. Trafikdata är uppgifter som genereras vid användning av vissa av våra produkter och tjänster. Trafikdata behandlas i syfte att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät, t.ex. när man ringer ett samtal eller skickar e-post. Det är också uppgifter för att fakturera för detta meddelande eller för samtrafik. Exempel är vem som kommunicerat med vem, tidpunkter som kommunikationen påbörjats och avslutats, och den sammanlagda tid som den pågått och vilka nät som använts. Trafikdata är också information om var man befinner sig när man ringer eller är uppkopplad. Hur samlas data in Beroende på vilken produkt eller tjänst som vi tillhandahåller samlar vi in och behandlar data som: • kunden lämnar i samband med att kunden ingår avtal med Hektor mobil och kommunicerar med oss – t.ex. vid kontakt för att få information eller genom prenumeration på nyhetsbrev. • skapas när Användaren använder vissa av våra tjänster – t.ex. ringer eller skickar sms och e-post. • hämtas från andra källor – t.ex. bolagsinformation från bolagsregister samt från andra operatörer och tjänsteleverantörer. • genereras genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från användarnas webbläsare. Vad använder Hektor mobil data till För att behandla data måste det finnas stöd i lag, en så kallad rättslig grund – t.ex. lagen om elektronisk kommunikation och dataskyddsförordningen. Det betyder att behandling av data får göras om den är nödvändig (1) för att fullgöra avtalet; eller (2) för att fullgöra en för Hektor mobil rättslig förpliktelse, eller (3) efter en intresseavvägning; eller (4) efter att samtycke har lämnats till just den behandlingen. Tillhandahållande av tjänster Vi behandlar data för att hantera och leverera beställningar enligt avtal och för att tillhandahålla tjänster. Vi behandlar även data för att ta betalt för tjänster, hantera fakturor och betalningar, avhjälpa fel och hantera andra incidenter samt för att hantera klagomål och reklamationer. Rättslig grund: fullgörande av avtal. Annan kommunikation om Kundens tjänster Vi behandlar även data i samband med annan kommunikation med kunden, t.ex. när vi skickar information om och är i kontakt med kunden i frågor som rör våra tjänster. När Användaren ringer till vår kundtjänst, kan samtalet komma att spelas in. När Användaren chattar med vår kundtjänst kan de skrivna texterna analyseras. Det här gör vi för att utbilda våra medarbetare och förbättra vårt arbetssätt. Rättslig grund: intresseavvägning. Utveckling av Hektor mobils tjänster Vi behandlar data för att utveckla och hantera vår verksamhet, våra tjänster och nät samt våra processer. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov. Rättslig grund: kundens samtycke (trafikdata) och intresseavvägning (användardata). Marknadsföring Vi behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov. Marknadsföring kan ske via t.ex. brev, telefon, sms och e-post. Rättslig grund: kundens samtycke (trafikdata) och intresseavvägning (användardata). Informationssäkerhet och för att förhindra missbruk av Hektor mobils tjänster Vi behandlar data i syfte att tillgodose säkerheten för alla våra tjänster och kommunikationsnät, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren för tjänsten. Vi behandlar även dessa uppgifter för att förhindra missbruk av nät och tjänster samt för att upptäcka och förhindra bedrägerier, virusattacker etc. Rättslig grund: fullgörande av avtal (användardata) och rättslig förpliktelse (trafikdata). För att efterleva lagar Vi behandlar data i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter, till exempel bokföringslagen. Rättslig grund: rättslig förpliktelse. Hur länge vi sparar data Vi sparar aldrig data längre än vi behöver. Viss data raderas direkt, annan sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag. Användardata sparas så länge kunden är kund hos oss och därefter som längst under 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, t.ex. bokföringslagen. • Trafikdata sparas för faktureringsändamål. När det gäller obetalda fakturor sparas uppgifterna till dess fordran är reglerad. Vi sparar också trafikdata för att kunna hjälpa kunden om något är fel på de tjänster som vi levererar. För att vi hela tiden ska kunna erbjuda bättre tjänster utifrån våra kunders behov, sparar vi även statistik utifrån dessa uppgifter. • För att kunna erbjuda kunden attraktiva marknadserbjudanden utifrån kundens behov sparar vi viss data, t.ex. antal skickade sms, mms och ringda samtal samt information om mängden data som kunden förbrukar. • Vi sparar information om de webbplatser, och därtill knutna IP-adresser, som besöks. Detta gör vi för att kunna felsöka om det uppstår problem. Vi sparar inte information om vilka specifika sidor som besökts eller innehållet på dessa. • För att begränsa skada från och skydda mot internetbedrägerier, sparar vi IP-adresser så att vi kan eftersöka, blockera och ta bort adresser och meddelanden. På så sätt kan vi förhindra spridning av virus, spam och trojaner. Till vem lämnar Hektor mobil ut data Vi kan komma att lämna ut data till: Andra bolag inom koncernen och andra underleverantörer som behandlar data för vår räkning. Inom olika områden anlitar vi egna bolag inom koncernen och i vissa fall även underleverantörer för att kunna leverera våra tjänster. Det innebär att även de behöver viss information om våra kunder och deras Användare. Dessa parter får dock inte använda sådan data för något annat ändamål än för att tillhandahålla avtalade produkter och tjänster. Vi kan även komma att lämna ut data i samband med företagsförvärv/avyttringar. Överföring till tredje land Vissa underleverantörer kan ha sin verksamhet i länder utanför Sverige eller i sk “tredje land”, dvs utanför EU/EES. Om Hektor mobil för att tillhandahålla produkter och tjänster överför data till en underleverantör i ett sådant tredje land, vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder och säkerställer att överförd data hanteras enligt gällande lag. Hektor mobil skriver avtal med sådana underleverantörer om att de ska uppfylla de klausuler som EU-kommissionen har godkänt beträffande skydd för den personliga integriteten. Det finns även länder som EU-kommissionen har beslutat uppfyller den nivå på skydd för personlig integritet som krävs. Information om vilka länder som uppfyller kraven finns på Datainspektions webbsida. Myndigheter Hektor mobil är skyldigt att, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, lämna ut den data som följer av beslutet – t.ex. till polisen. Räddningstjänst Vid samtal till SOS Alarm. Andra operatörer eller tjänsteleverantörer som tillhandahåller eller medverkar till tillhandahållande av tjänster till kunden När en kund ringer med Hektor mobil till en mottagare i en annan operatörs nät – t.ex. internationell roaming, kan viss data komma att behöva lämnas ut till den operatören för att tillhandahålla tjänsten. Rättighetsinnehavare enligt upphovsrättslagstiftningen (Ipred) Ipred,, innebär att rättighetsinnehavare som misstänker olaglig fildelning av sina upphovsrättigheter – t.ex. film eller musik – kan vända sig till domstol. Om domstolen beslutar att vi ska lämna ut uppgifter om vem som använder en viss IP-adress, är vi skyldiga att göra det. Nummerupplysningsföretag Hektor mobil lämnar ut uppgifter för nummerupplysningsändamål till nummerupplysningsföretag om inte kunden har motsatt sig det.