Mobiloperatör från Linköping

Integritetspolicy

PRIVATKUNDER

Hektor AB (nedan ”Hektor mobil”) respekterar din personliga integritet och ser till att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Nedan hittar du information om vilka uppgifter om dig som Hektor mobil behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas och dina rättigheter m.m. Vilka typer av uppgifter behandlar vi och hur samlar vi in dem Vi vill erbjuda, utveckla och förbättra våra tjänster och produkter och skapa riktigt attraktiva erbjudanden för dig. För att kunna göra detta behandlar vi dina personuppgifter (kunduppgifter och trafikuppgifter). Nedan hittar du förklaringar till dessa kategorier. Du är dock inte skyldig att lämna dina uppgifter till oss, men om du inte gör det är det inte säkert att vi kan erbjuda dig alla våra tjänster och produkter. Kunduppgifter: är uppgifter om dig som person och dina tjänster t.ex. vilka tjänster du använder, ditt namn och personnummer, din adress och e-postadress, ditt telefonnummer, din IP-adress, ditt användar-id, din betalningsinformation, demografiska uppgifter och annan information som du lämnar vid dina kontakter med oss. Trafikuppgifter: är uppgifter om hur, när, till vem och varifrån du använder din tjänst t.ex. när du påbörjar och avslutar ett samtal, när du skickar ett SMS eller information om din surfförbrukning. Vi samlar in uppgifter på olika sätt: – Genom dina kontakter med oss, t.ex. när du blir kund hos oss eller om du är i kontakt med vår kundservice. – Genom att du använder någon av våra tjänster eller produkter, t.ex. när du ringer, skickar sms eller använder en tv-tjänst. – Genom att inhämta uppgifter från våra koncernbolag, samarbetspartners eller andra externa källor t.ex. vid kreditupplysning, från privata eller offentliga personregister eller i form av användardata från samarbetspartners tjänster. – Genom att använda cookies på våra webbplatser. Vad vi använder dina uppgifter till För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste det finnas stöd i gällande lagstiftning, det måste finnas en rättslig grund för behandlingen. För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig, krävs det att den är nödvändig – för att fullgöra avtalet med dig; eller – för att fullgöra en för Hektor mobil rättslig förpliktelse. Behandlingen av dina personuppgifter får också göras – efter en intresseavvägning, där Hektor mobils intresse av att utföra en behandling av uppgifter vägs mot ditt intresse av integritetsskydd; eller – sedan du har lämnat samtycke till behandlingen. Ett samtycke lämnas separat och du kan alltid återkalla det genom att kontakta kundservice. För att kunna tillhandahålla tjänster och produkter till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, med stöd av vilken rättslig grund och hur länge vi sparar uppgifterna. Tiden som vi sparar dina personuppgifter varierar utifrån vad uppgifterna behövs till. Vi sparar aldrig uppgifter längre än vi behöver för aktuella ändamål. Tillhandahålla och fullgöra avtal om tjänster och produkter Vi behandlar kunduppgifter och trafikuppgifter för att kunna tillhandahålla tjänster och produkter till dig, fullgöra avtal och tillvarata våra rättigheter enligt avtalet. Vi behöver exempelvis kunna identifiera dig som kund, hantera dina beställningar, hantera dina fakturor och betalningar för tjänsten och/eller produkten, kreditupplysning, registervård, felsöka och åtgärda fel, hantera synpunkter och reklamationer av tjänster och produkter samt säkerställa att trafiken i nätet når avsedd mottagare. Rättslig grund: fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse För dig som har en tv-tjänst För att leverera vår tv-tjänst till dig på ett korrekt sätt, inklusive att övervaka så att tjänsten fungerar, rekommendera innehåll samt supportera dig när det behövs, behöver vi samla in, lagra, använda och på annat sätt behandla viss information om dig och din enhet. För detta ändamål behandlar vi exempelvis följande uppgifter: – uppgifter om din enhet exempelvis i form av namn, modell, operativsystem och upplösning, – ditt kundnummer, och – viss användardata, exempelvis vilka tv-kategorier och/eller innehåll du tittar på och om du pausar eller spolar i programmen. Rättslig grund: Fullgörande av avtal Den ovan beskrivna behandlingen är en del av den beskrivna tjänsten och är därför en förutsättning för vårt tillhandahållande av tjänsten. Om vi inte kan utföra sådan behandling kan vi inte tillhandahålla tjänsten men din betalningsskyldighet kvarstår under avtalstiden. Utveckla och förbättra våra tjänster och produkter Vi behandlar kunduppgifter, såsom att vi gör urval och genomför kundundersökningar, för att utveckla och förbättra vår verksamhet, våra tjänster och produkter som vi kan erbjuda dig samt våra processer och metoder. Rättslig grund: berättigat intresse. Tillhandahålla och förbättra service till våra kunder Vi behandlar dina kunduppgifter och trafikuppgifter, såsom att vi hanterar din ärendehistorik, för att kunna tillhandahålla kundservice, för att kunna tillhandahålla vår självservice, och för att ständigt kunna utbilda våra medarbetare samt förbättra vårt arbetssätt för att på så vis alltid kunna erbjuda dig bästa möjliga service. Vi kan även tillhandahålla dig information om underhåll, service och uppdateringar så att dina tjänster ska fungera så bra som möjligt. När du kontaktar oss kan kommunikationen komma att analyseras. Rättslig grund: fullgörande av avtal, intresseavvägning (Hektor mobil har berättigat intresse av att kunna upprätthålla en god kundservice). Direktmarknadsföring Vi behandlar kunduppgifter, exempelvis genom att analysera och bearbeta statistik, för att kunna erbjuda dig relevanta erbjudanden avseende våra egna och våra samarbetspartners produkter och tjänster. Vi behandlar trafikuppgifter, genom att samla in, spara, bearbeta och analysera, exempelvis att analysera hur just du använder våra tjänster och produkter, för att kunna skräddarsy erbjudanden och rekommendationer som passar just dig. Marknadsföringen sker via t.ex. brev, telefon, sms, Internet och e-post. Rättslig grund: berättigat intresse (kunduppgifter) och samtycke (trafikuppgifter). Informationssäkerhet och för att förhindra missbruk av tjänster och produkter Vi behandlar kunduppgifter och trafikuppgifter för att kunna tillvarata säkerheten för alla våra tjänster, produkter och elektroniska kommunikationsnät, för att upptäcka eller förhindra otillåten användning av tjänsten eller produkten och/ eller för att upptäcka och förhindra bedrägerier, virusattacker m.m. Rättslig grund: intresseavvägning (Hektor mobil  har ett berättigat intresse av att upprätthålla säkerheten för våra tjänster och nät) och rättslig förpliktelse. Fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning, myndighets föreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer och för att kunna tillvarata våra intressen. Vi behandlar dina kunduppgifter och trafikuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag eller annan författning, myndighets föreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer, exempelvis sparar vi underlag i enlighet med bokföringslagen och lagen om elektronisk kommunikation. Rättslig grund: rättslig förpliktelse. Hur länge vi sparar dina uppgifter Som huvudregel sparar vi dina kunduppgifter för ändamålen som vi angett ovan så länge som du är kund hos oss och i upp till 24 månader därefter. Dina trafikuppgifter sparar vi i upp till 12 månader efter det att uppgifterna skapades. Men vi kan även komma att spara dessa uppgifter längre för vissa ändamål exempelvis för: – fakturerings- och betalningsändamål, som en del av bokföringsunderlag eller för att kunna tillvarata våra intressen sparar vi uppgifter i upp till 10 år efter det att underlaget skapades eller så länge som en eventuell tvist pågår. – direktmarknadsföringsändamål sparar vi kunduppgifter i 24 månader efter det att avtalsförhållandet har upphört. – att kunna analysera hur just du använder våra tjänster och produkter och för att skräddarsy erbjudanden som passar just dig så sparar vi dina trafikuppgifter så länge vi har ett giltigt samtycke från dig och som längst i 24 månader efter det att dina trafikuppgifter samlades in. – att kunna tillhandahålla och förbättra vår service till dig sparar vi kunduppgifter i 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört. Inspelade samtal och chattkommunikation kan komma att sparas i högst 90 dagar. – att fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning, myndighets föreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer sparar vi kunduppgifter och trafikuppgifter så länge som i lagen anges. Cookies Hektor mobil använder cookies på våra webbplatser, läs mer i vår cookiepolicy, https://www.hektormobil.se/cookiepolicy Vad är en cookie? En cookie är en liten textfil som sparas på din dator av webbplatsen du besöker. Cookies gör det möjligt att till exempel: – skapa personliga erbjudanden – få information hur besökare interagerar med webbplatsen – komma ihåg vad som finns i kundvagnen – möjliggöra olika tjänster och funktioner Ytterligare information om cookies, även kallade kakor, hittar du på vår webbplats, www.hektormobil.se eller på Post- och telestyrelsens webbplats, www.pts.se. Till vem vi lämnar ut dina uppgifter Till bolag i vår koncern och underleverantörer eller andra biträden. Eftersom vi inom vår koncern har vissa koncerngemensamma funktioner kan dina personuppgifter lämnas ut till andra bolag inom koncernen för de ändamål som beskrivits ovan. Sådana bolag kan exempelvis komma att behandla dina uppgifter i syfte att tillhandahålla erbjudanden, rekommendationer och annan marknadsföring kring produkter och tjänster som kan intressera dig. Vi anlitar även i vissa fall underleverantörer, innehållsleverantörer eller andra biträden för att exempelvis kunna leverera våra tjänster och produkter. Det innebär att även de behöver viss information om dig som kund. Dessa underleverantörer, innehållsleverantör eller andra biträden får dock inte använda dina personuppgifter för andra ändamål än vi anger. Om din förening eller fastighetsägare har ett gruppavtal med oss och du har beställt en tjänst och använt grupprabatten kan vi komma att lämna ut uppgift om att du har beställt tjänst som omfattas av gruppavtalet till din förening eller fastighetsägare. Överföring av personuppgifter till tredje land Vi anlitar även vissa leverantörer som har sin verksamhet utanför EU/EES, i ett så kallat tredjeland, för att kunna tillhandahålla tjänster och produkter till dig. Om vi överför dina personuppgifter till ett tredje land för detta ändamål kontrollerar vi att det antingen finns en adekvat skyddsnivå i det landet eller att det finns särskilda garantier för att uppgifterna och dina rättigheter skyddas. Tillräckliga garantier kan vara att överföringen regleras av särskilda avtalsklausuler som skyddar dina rättigheter eller genom bindande företagsinterna regler. Mer information om överföring av personuppgifter till tredje land, hittar du på https://www.imy.se/verksamhet/ dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/overforing-tilltredje-land/ Till andra operatörer eller tjänsteleverantörer När du ringer till en mottagare i en annan operatörs nät, exempelvis vid utlandssamtal kan, för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten, vissa uppgifter behöva lämnas ut till den operatören. För att utföra leveranser, tillhandahålla tillvalstjänster, kommunicera med dig och tillhandahålla relevanta erbjudanden och rekommendationer kan vissa uppgifter lämnas ut till tjänsteleverantörer, innehållsleverantörer, distributörer och andra samarbetspartners som tillhandahåller närliggande produkter och tjänster. Sådana mottagare behandlar dina personuppgifter såsom självständigt personuppgiftsansvariga. Nummerupplysning I Sverige finns ett flertal abonnentförteckningar (såsom nummerupplysning i 118-serien) och det finns ett samhällsintresse av att dessa ska fortsätta finnas. Du har möjlighet att avgöra om dina personuppgifter ska finnas med i abonnentförteckningar. Det innebär att Hektor mobil inte lämnar ut dina uppgifter (namn, adress och telefonnummer) till annan för nummerupplysningsändamål om du inte godkänner att ditt nummer inte ska vara hemligt. Du kan när som helst begära hemligt nummer hos oss och då skickas uppgifterna inte vidare. Vänligen kontakta då kundservice. Övriga mottagare Vi lämnar även uppgifter om dig till andra mottagare där vi enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldiga att lämna ut uppgifter, t.ex. till räddningstjänsten och brottsbekämpande myndigheter, eller efter särskild begäran i mycket speciella fall, som vid t ex pandemier. Vi kan även komma att lämna ut dina uppgifter i samband med företagsförvärv. Dina rättigheter I enlighet med gällande lagstiftning har du ett antal rättigheter som innebär att du kan få information om och kontroll över dina egna personuppgifter. Här listar vi dina rättigheter och i slutet dokumentet hittar du kontaktuppgifter till Hektor mobil som du kan använda om du vill göra dina rättigheter gällande. Du har normalt rätt att utnyttja dina rättigheter nedan kostnadsfritt. Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får vi dock antingen ta ut en rimlig avgift eller välja att inte tillmötesgå begäran. Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål och normalt inom en månad. Om ytterligare tid skulle krävas eller om vi av någon anledning inte kan tillmötesgå din begäran kommer vi att informera dig om detta. Vi kan även komma att begära ytterligare information från dig om det krävs för att vi ska kunna bekräfta din identitet och säkerställa att det är du och inte någon annan som försöker få tillgång till eller kontroll över dina personuppgifter. Rätt till information och tillgång till dina personuppgifter Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig och om så är fallet kommer vi att informera dig om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de uppgifter som vi behandlar (genom ett registerutdrag). Om du begär ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en rimlig avgift för detta. Rätt till rättelse Det är viktigt för oss att de personuppgifter som vi har om dig är korrekta. Om uppgifterna är felaktiga har du rätt att vända dig till oss och be om att få uppgifterna rättade. Du har även rätt att begära att uppgifter läggs till om något saknas, om tillägget är relevant med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Vi kommer att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter, att rättelse har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om rättelse har lämnats ut. Rätt att bli raderad Du har rätt att vända dig till oss för att begära att dina personuppgifter raderas:

Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för;

Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar samtycket; – Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas;

Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse;

Om behandlingen av dina uppgifter inte har följt gällande rätt; eller

Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet. I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om radering t.ex. om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna. Om radering sker kommer vi att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter att radering har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om radering har lämnats ut. Rätt att göra invändningar

 Du har alltid rätt att när som helst invända mot att dina uppgifter används för direktmarknadsföring. Det gör du genom att kontakta oss på Hektor mobil. Om du gör en sådan invändning kommer vi inte längre behandla uppgifterna för det ändamålet;

Du har även rätt att invända mot att vi behandlar dina uppgifter med stöd av en intresseavvägning. Om vi inte kan visa att det finns tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina skäl ska behandlingen upphöra. Rätt till begränsning av behandling Du har rätt att höra av dig till oss och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas och att uppgifterna då enbart ska lagras av oss i följande situationer:

Under den tid det tar för oss att kontrollera om personuppgifterna är korrekta, om du bestrider personuppgifternas korrekthet;

Om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att uppgifterna raderas och istället vill att vi begränsar användningen av dessa;

Om du, trots att vi inte behöver uppgifterna längre, vill att vi behåller dem för att du ska kunna använda dessa för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsligt anspråk;

eller – I väntan på kontroll av vems berättigade skäl, dina eller våra, som väger tyngst om du har gjort en invändning mot behandlingen. I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om begränsning t.ex. om uppgifterna behövs för att vi ska kunna försvara våra rättigheter eller skydda någon annan persons rättigheter. Om begränsning sker kommer vi att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter, att begränsning har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om begränsning har lämnats ut. Rätt till dataportabilitet Du har rätt att begära att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och har rätt använda sådana personuppgifter på annat håll, t.ex. när du väljer att ta med dig ditt telefonnummer till en annan operatör. Denna rättighet gäller för sådana personuppgifter som du har lämnat till oss och som behandlas med stöd av ditt samtycke eller om behandlingen grundar sig på avtal med oss. Kontaktuppgifter till Hektor mobil och till vårt dataskyddsombud. Om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter t.ex. återkalla ditt samtycke – Logga in på Mina sidor på Hektor mobil. – kontakta vår kundservice för varumärket Hektor mobil  via chatt, mail eller på telefon: 070 1000 100. Om du inte vill ha vår direktmarknadsföring Du har alltid rätt tacka nej till vår direktmarknadsföring av tjänster och produkter som görs via SMS, e-post, telemarketing, per post eller via våra samarbetspartners webbplatser. Ring då till vår kundservice eller klicka på avregistrera i SMSet eller e-postmeddelandet. Du kan även avregistrera dig per brev till adressen nedan. Vänligen ange då namn, personnummer och vilket abonnemang det gäller. Hektor AB, Gamla tanneforsvägen 90, 582 54 Linköping.